IMG-20141122-WA0006Казыгурттан жол жондеу жумыстары кезинде улкен айдахар жылан шыгыпты коргендерде крп екен жумысшылар жумысынан бас тартып отыр ютубта онын баллары бар. Мен ойлаймын ол Жерде Шынгысханнын казынасы бар топырагынын кызылдыгы жане ол жерде коп аноманиялык жайттар боп жаттады. Осы хабарымнан кейн казына табылса маган кишкенеси буйырама)))

Автор: Бахадур.