Сайт ережелері

Біздің сайтымызда:

Әдепсіз сөздер жазуға;
Әлдекімге, сонымен бірге комментаторларға тіл тигізуге;
«Кездесіп, мәселені шешу» үшін қоқан-лоқы көрсетуге;
Дәлел немесе айғақсыз әшкерелеу материалдарын жариялауға;
ҚР-ның заңына қайшы келетін пікірлерді жариялауға тыйым салынады.

Ережеге сәйкес келмейтін пікірлер әкімшілік тарапынан редакцияланады немесе өшіріледі.

Баспа БАҚ, интернет сайттар, телевидение мен радиоға арналған шектеулер туралы мағлұмат.

//otyrar.kz сайтындағы барлық ақпараттар — otyrar.kz редакциясының интеллектуалды меншігі болып табылады. «Собкор» ҚБҰ — белгілі бір ақпаратқа мүліктік құқығы бар автор саналады және kz.otyrar.kz сайтындағы материалдар авторларының мүддесін қорғайды.

https://kz.otyrar.kz веб-сайтындағы мақалалар, мәтіндер, фотокескіндемелер, иллюстрациялар, сайт дизайны, сондай-ақ, материалдардың таңдап алынуымен бірге, барлық ақпарат — авторлық құқықтық нысан болып табылады және Қазақстан Республикасының авторлық құқықты қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес қорғалады. «Собкор» ҚБҰ белгілі бір ақпарат негізінде жасалған әрекеттер салдарынан туындаған қателіктер үшін жауап бермейді.

Көшіру, қайта басу, көру, қайта өңдеу немесе мәліметті тарату және эфирге шығару, кэштеу негізінде және сол секілді әрекеттерді қолданып көру, кадрлауға, //kz.otyrar.kz сайтындағы кез келген мақала мен материалды пайдалануға редакцияның алдын ала келісімінсіз рұқсат етіледі. Келесі шарттарды орындаған жағдайда, газеттер, журналдар, радиостансалар, телеарналар, сайттар мен интернет желісіндегі беттерге бұл нәрсеге тыйым салынбайды:

Интернет желісіндегі сайттар мен беттер үшін іздеу сайттарындағы басты бетте немесе мақала тұпнұсқалығында https://kz.otyrar.kz/ гиперсілтемесін көрсету;
Баспа, радио және телевизиялық БАҚ-да //otyrar.kz және қала атауы міндетті түрде көрсетілген жағдайда (мәселен, «Otyrar.KZ сайты хабарлағандай, (Шымкент қаласы)» немесе «Otyrar.KZ сайты хабарлағандай»), редакция мәліметті таратуға рұқсат етеді.

Бұл ретте мағлұматтар ұрлығын құптамайтынымызды ескерулеріңізді сұраймыз:

біріншіден, авторды өзгерту арқылы өзгенің мәтінін меншіктемеу;
екіншіден, материалдарды іздеу сайттары мен ақпарат агрегаттарындағы индексацияға беретін сайттарға үлкен көлемдегі ақпараттар ағынының толық мәтінін қайта таратпау;

Біздің материалдарымызды осындай тәсілдер арқылы пайдалану әрекеттеріне Қазақстан Республикасы авторлық құқықты қорғау туралы заңнамасына сәйкес қатаң тыйым салынады және ол үшін жауапқа тартылады.