Тұмау келе жатыр


 Дєрігерлер дабыл ќаѓуда. Ќазан айыныњ соњы мен ќараша айыныњ басында т±мау ауруы µршуі м‰мкін. Сондыќтан, алдын-ала вакцина салдыру ќажет. Б±л науќан облыс бойынша ќазан айыныњ бірінен бастап ж‰ргізілетін болады. Шымкент ќаласы бойынша «Тамифлю» деп аталатын препараттыњ 3700 дана ќоры бар. Б±л вакцинаны тегін салдыратындардыњ тізімі шектеулі. Бірінші кезекте медицина ќазметкерлері т±р. Атап айтар болсаќ, жедел жєрдемніњ фельдшер-дєрігерлері, емханалардыњ ќабылдау бµлімінде ж±мыс жасайтын мед.ќызметкерлер. Ал одан кейін созылмалы бронхит, пневмония, ж‰рек-ќан тамырлары ауруына шалдыќќан балалар мен 60 жастан жоѓары ќарттар тегін егілушілердіњ тізіміне енген. Сондай-аќ, ж‰кті єйелдер де вакцинациядан µте алады. Біраќ, ж‰ктілік мерзімі тек ІІІ-триместерден аспауы керек.

– Біз ең алдымен балалардың денсаулығына алаңдап отырмыз. Себебі, көп жағдайда ӨРВИ алдын алмайтын, мән бермейтін ата-аналардың балалары ауырса, көптеген қиындықтар туындап жатады. Сондықтан, ата-аналардың құлағына алтын сырға, балаларыңызды егу шарасынан өткізіңіздер – дейді облыстық ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімінің бастығы Балжан Исабекова.

Ал ќалѓан т±рѓындар аталѓан егуді ќаладаѓы «Аќ ниет» жєне «С±њќар» жеке клиникаларында ала алады. Б±л нысандар егу шарасын ж‰ргізуге толвыќ ќ±ќылы, яѓни арнайы р±ќсаттама алѓан. Тамифлю препаратын салдыру ‰шін 2000 тењге тµлейсіз. Былтыр б±л сома 1800 ді ќ±раѓан. Биыл 200 тењгеге ќымбат келіп отыр. Себебі, препараттар Ресейден єкелінеді. Ал вакцинаны ќалалыќ 36+ жєне «Мастер фарм» дєріханаларынан сатып ала аласыз. Аурудыњ алдын алсањыз, екі аптадан кейін-аќ сізді т±маудан ќорѓайтын иммунитет пайда болмаќ.